Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

AktualnościTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Data dodania: 2017-02-01

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w siedzibą w Dopiewie uprzejmie informuje Odbiorców Usług, że od 01.03.2017 r.
do 28.02.2018 r. na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. nr 139) będą obowiązywać następujące ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzone
Uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr XXVI/353/2017 z dn. 30.01.2017 r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

        Lp.

Taryfowa grupa

Wyszczególnienie

Stawka netto

Stawka brutto

Odbiorców

 

 

1.

Grupa W1

 

Cena za dostarczoną wodę - zł/m3

 

4,26

4,60

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -
zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2,78

3,00

2.

Grupa W2

 

Cena za dostarczoną wodę - zł/m3

 

4,26

4,60

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.

4,87

5,26

3.

Grupa S1

 

Cena za odprowadzone ścieki - zł/m3

 

5,99

6,47

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -
zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

Odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla których ilość ścieków ustalana jest jako równa ilości dostarczonej wody określonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

4,98

5,38

4.

Grupa S2

 

Cena za odprowadzone ścieki - zł/m3

 

5,99

6,47

 

 

Stawka opłaty abonamentowej -

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

Odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla których ilość ścieków ustalana jest jako równa ilości dostarczonej wody określonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

7,07

7,64

5.

 

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikająca
z kosztów przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

78,70

85,00

6.

 

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikająca
z kosztów przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

78,70

85,00

Uwaga:

  1. Odbiorca usług dla którego dostarczana jest tylko woda (W2) zapłaci stawkę opłaty abonamentowej w wysokości brutto 5,26 zł.
  2. Odbiorca usług który odprowadza tylko ścieki (S2) zapłaci stawkę opłaty abonamentowej w wysokości brutto 7,64 zł.
  3. Odbiorca usług dla którego dostarczana jest woda i od którego doprowadzane są ścieki (W1, S1) zapłaci stawkę opłaty abonamentowej w wysokości brutto: 3,00 + 5,38 = 8,38 zł.

        Podane stawki opłat abonamentowych odnoszą się do okresu rozliczeniowego wynoszącego 2 miesiące.« Wróć


Przetargi
Przetargi